2. marts 2023

Generalforsamling - Partiforening Randers Nord

Sted: Fritidscentret, Kongressalen, Vestergade 15, Randers

Tidspunkt: 2. marts kl. 18:30

Hvem kan deltage: Medlemmer af Partiforening Randers Nord

Fællesspisning: Der er mulighed for at deltage i fællesspisning fra kl. 18:00. Dette kræver tilmelding senest d. 01.03.2023.

Dagsorden:

1. Velkomst ved formanden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af forretningsorden
4. Godkendelse af dagsorden
5. Udpegning af generalforsamlingens
sekretær og nedsættelse af
stemmeudvalg
6. Bestyrelsens beretning
7. Indkomne forslag
(Skal være formanden i hænde senest
den 16. februar 2023)
8. Regnskab, budget og kontingent for
2024
9. Valg
Formand for 1 år
   - Per Blicher (modtager genvalg)
Kasserer for 2 år
   - Michael Mose (modtager genvalg)
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
   - Christian Soelberg
   - Leo Møller (modtager genvalg)
1 bestyrelsesmedlem for 1 år
   - Grethe Andersen (modtager
genvalg)
2 bestyrelsessuppleanter for 1 år
   - Lise-Lotte Leervad Larsen (modtager
genvalg)
   - Henrik Leth (modtager genvalg)
Revisorer
   - Eigil Christensen for 2 år (modtager
genvalg)
   - 2 revisorsuppleanter for 1 år
Repræsentanter til regionens
repræsentantskab
Kongresdelegerede
10. Orienteringer fra
Byrådet v/Torben Hansen
Regionsrådet v/Henrik Gottlieb
Hansen
Folketinget v/Malte Larsen
11. Eventuelt

Kontaktoplysninger:

Leo Møller

Mail: Leom@fiberflex.dk